Top
@Kitty4D on the B-Chain
just my adventures with the blockchain, web3, cryptocurrencies, and NFTs
Developer, Content Creator, NFT Hodler, Degen, Former Camgirl
aka @Kitty4DHD, @kitty4Do, $kitty4d
kitty4d Profile Photo

Post by kitty4d

2022-02-20
• 7 months ago
IMAGE
tell me, can you solve for why UEsDBAoAAAAAAHW1U1RoxnmXKAAAACgAAAAIAAAAaGVscC50eHR0aGlzIGlzIE9UbDJTRGRTTDFKRFNuWXdaak5yZURKVWEydFpVVDA5UEsBAj8ACgAAAAAAdbVTVGjGeZcoAAAAKAAAAAgAJAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAGhlbHAudHh0CgAgAAAAAAABABgAkbTcbhQm2AFVmWJwFCbYAeCHxkwUJtgBUEsFBgAAAAABAAEAWgAAAE4AAAAAAA== how can you?
Photo for Post
Likes:
5
Diamonds:
4
Reposts:
1
Quote Reposts:
0
{
  PostHashHex: "03c7829cdc61fe00ea3e398fe2816d2dca06193c35bb8fc2262683321ac50a62",
  PosterPublicKeyBase58Check: "BC1YLgbCAxYSSn97DArZtbwwhVUtHtjUfGZzKojLBKfxP8wbRHvb2Gz",
  ParentStakeID: "",
  Body: "tell me, can you solve for why\n\nUEsDBAoAAAAAAHW1U1RoxnmXKAAAACgAAAAIAAAAaGVscC50eHR0aGlzIGlzIE9UbDJTRGRTTDFKRFNuWXdaak5yZURKVWEydFpVVDA5UEsBAj8ACgAAAAAAdbVTVGjGeZcoAAAAKAAAAAgAJAAAAAAAAAAgAAAAAAAAAGhlbHAudHh0CgAgAAAAAAABABgAkbTcbhQm2AFVmWJwFCbYAeCHxkwUJtgBUEsFBgAAAAABAAEAWgAAAE4AAAAAAA==\n\nhow can you?",
  ImageURLs: [
   "https://images.deso.org/8da54c3cb5ac405a532f36aa15ce89d283421316db05e1317d35213e5e643f3d.gif"
  ],
  VideoURLs: null,
  RepostedPostEntryResponse: null,
  CreatorBasisPoints: 1000,
  StakeMultipleBasisPoints: 12500,
  TimestampNanos: 1645332335441678800,
  IsHidden: false,
  ConfirmationBlockHeight: 105755,
  InMempool: false,
  ProfileEntryResponse: {
   Username: "kitty4d"
  },
  Comments: null,
  LikeCount: 5,
  DiamondCount: 4,
  PostEntryReaderState: null,
  InGlobalFeed: false,
  InHotFeed: false,
  IsPinned: false,
  PostExtraData: {
   Language: "en",
   Node: "3"
  },
  CommentCount: 0,
  RepostCount: 1,
  QuoteRepostCount: 0,
  ParentPosts: null,
  IsNFT: false,
  NumNFTCopies: 0,
  NumNFTCopiesForSale: 0,
  NumNFTCopiesBurned: 0,
  HasUnlockable: false,
  NFTRoyaltyToCreatorBasisPoints: 0,
  NFTRoyaltyToCoinBasisPoints: 0,
  AdditionalDESORoyaltiesMap: {},
  AdditionalCoinRoyaltiesMap: {},
  DiamondsFromSender: 0,
  HotnessScore: 0,
  PostMultiplier: 0,
  RecloutCount: 1,
  QuoteRecloutCount: 0,
  RecloutedPostEntryResponse: null
}
[]